czwartek, 25 kwiecień 2024
Sesja Rady Miejskiej w Grójcu 28 czerwca

Przedstawiamy porządek obrad 36. sesji Rady Miejskiej w Grójcu.

Sesja odbędzie się o godzinie 16:00 w poniedziałek, 28 czerwca. Z uwagi na bezpieczeństwo radnych, pracowników urzędu oraz mieszkańców Grójca sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Wyjątek stanowią zaproszeni goście oraz osoby, które zgłoszą się do debaty nad raportem o stanie gminy.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Grójec za rok 2020:
- debata nad raportem,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
- sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2020 rok,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020rok,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grójec za 2020 rok,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Grójcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2020.
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2021,
B zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021-2031,
C zmiany uchwały nr X/80/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24.06.2019r.,
D wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę gminną w Grójcu,
E zamiany działek gruntu położonych we wsi Worów.
F upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
G uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grójec,
H określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Grójec na rok szkolny 2021/2022,
I wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Grójec dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
6. Informacja o planowanych remontach w jednostkach oświatowych Gminy Grójec.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Biedrzycki

Portal Mieszkańca Gminy Grójec jest pod adresem:
www.grojec.esesja.pl