poniedziałek, 04 marzec 2024
Sesja Rady Miejskiej w poniedziałek 25 marca

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 25 marca  o godzinie 16:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

LINK do zapoznania się z załącznikami w portalu eSesja: grojec.esesja.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2018 r.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy
7. Informacja na temat funkcjonowania Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2018.
9. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Grójcu.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia,
B zamiany działek gruntu, położonych we wsi Żyrówek,
C zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019,
D zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031,
E udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu,
F udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,
G przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku,
H zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r.,
I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
J miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne,
K miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec,
L ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61,
Ł ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f,
M przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec,
N rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.1.2019 na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
O przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec,
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie Sesji.