Życie Grójca wydanie Nr 05/2018 - page 3

MIASTO I GMINA
3
ŻYCIE GRÓJCA
|
MAJ 2018
G
mina Grójec odniosła ko-
lejny sukces. 10 maja zo-
staliśmy wyróżnieni pod-
czas konferencji „Zrówno-
ważony rozwój społeczno-gospodar-
czy jednostek samorządu terytorialne-
go" w Warszawie. Wśród najprężniej
rozwijających się gmin miejsko-wiej-
skich województwa mazowieckiego
znaleźliśmy się na 6miejscu.
Lista liderów lokalnego rozwoju zosta-
łaogłoszonanagali zorganizowanej na
Uniwersytecie kardynała Stefana Wy-
szyńskiego przez marszałka Adama
Struzika i prof. Eugeniusza Sobcza-
ka – autora ogólnopolskiegoRankingu
ZrównoważonegoRozwoju JST.
Statystykaniekłamie
Dodajmy, że lista rankingowa powsta-
jewoparciu o analizę piętnastuwskaź-
ników, których źródłem są dane GUS.
Obejmują one trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny oraz ochrony
środowiska.
– Ideą tego szeroko zakrojonego pro-
jektu jest opracowanie podstaw sys-
temowego monitorowania zrówno-
ważonego rozwoju społeczno-ekono-
micznego gmin i regionów jako jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz
promowanie najlepszych praktyk i
przykładów w tym obszarze. Badania
prowadzone są od wielu lat na pozio-
mie krajowym i regionalnym. Ich wy-
niki mają wspomagać zarządy i spo-
łeczności regionówi gminwzarządza-
niu rozwojem oraz podejmowaniu de-
Grójec w czołówce Mazowsza
W
czasie pobytu w Grój-
cu goście mieli okazję
zapoznać się z proce-
sem uprawy jabłek w
jednym z lokalnych gospodarstw sa-
downiczych. Delegaci odwiedzili tak-
że: stadion przy ul. Laskowej, Halę
Sportową „Spartakus” wraz z zespo-
łem boisk, pływalnię „Wodnik” oraz
Grójecki Ośrodek Kultury. Przedsta-
wiciele miast partnerskich zostali też
zabrani do oczyszczalni ścieków Ko-
bylin, gdzie prezes ZWiK Sp z o.o.
Grójec Janusz Gaweł zaprezentował
imdrogę, jaką ścieki pokonują w pro-
cesie oczyszczania. Dodatkowo go-
ście zobaczyli stację uzdatniania wo-
dywKośminie.
Delegaci uczestniczyli również w sa-
mym święcie, bawiąc się podczas
cyzji oalokacji środkówz funduszyeu-
ropejskich – podsumował marszałek
woj. mazowieckiego.
Poprostu-samorząd
Wyniki rankingu odzwierciedlają, w
sposób wiarygodny i przekrojowy roz-
wój gmin. Pozytywne zmianywsamo-
rządowej małej Ojczyźnie, mają od ra-
zu swe odbicie na wspomnianej liście.
Ranking pokazuje także obszary, na
które samorządy powinny szczególnie
uważać. Podstawowym wyzwaniem
dla gmin jest nie tylko zrównoważone
gospodarowanie finansami, ale także
utrzymanie równowagi wżyciu gospo-
darczo – społecznymdanego regionu.
Jakusłyszeliśmyodprof. dr hab. Euge-
niusza Sobczaka, dynamiczny roz-
wój gmin to w dużej mierze zasługa
dobrze przygotowanych do pełnie-
nia swych funkcji samorządów. Je-
śli samorząd umie pozyskiwać inwe-
storów, kreować miejsca pracy i two-
rzyć dobre warunki życia dla miesz-
kańców - gmina może rozwijać się w
sposób zrównoważony.
Delegacje miast partnerskich w Grójcu
koncertów zaproszonych do Grójca
gwiazdmuzyki.
Ponadto w ramach współpracy part-
nerskiej z miastem Strumica w nie-
dzielę, 20majawGaleriiGOKartyści
macedońscy z Grypy Presek: Ljupka
Gałązka Vasilev, Nikola Pijanmanov
oraz Marjan Dzingarov zaprezento-
wali swoje prace. Ekspozycję otwo-
rzyli: sekretarz Ambasady Macedo-
nii Perun Jorgakieski oraz burmistrz
Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolar-
ski. Panowie podkreślili, że wydarze-
nie jest kolejnym dowodem rozwija-
niawspółdziałania pomiędzy społecz-
nościami obydwumiast.Wystawę bę-
dziemożna oglądać do 15 czerwca.
DRUGIE MIEJSCEWTURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
5 i6majawmieściepartnerskimSpišskáNováVesnaSłowacjiodbyłsięmiędzy-
narodowyTurniejTenisaStołowego.GminęGrójecreprezentowaładrużynaw
składzie:KarolBiedrzycki (zastępca burmistrzaGrójca),RafałMarkiewicz(infor-
matykwUGiMGrójec),MateuszJabłoński(podinspektorwWydzialeInwesty-
cji)orazAndrzejJakubiak(komendantStrażyMiejskiej).WturniejuobokGrój-
caudziałwzięłyreprezentacje:miastaNădlac(Rumunia),lasówmiejskichSpišská
NováVesorazCentrumWolnegoCzasuSpišskáNováVes. Pozaciętejwalcena-
szadrużynazajęłaIImiejsce.Bezkonkurencyjnaokazałasiędrużynalasów,która
wygrałacałyturniej.TrzeciemiejscezajęładelegacjazRumunii,aczwarterepre-
zentanciCentrumWolnegoCzasu.
Zawody stały się okazją do podtrzymania i rozwoju przyjaznych relacji
między Grójcem a miastem Spišská NováVes.
Grójbój '2018
9 maja w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej odbyło się
rozstrzygnięcie XXV Turnie-
ju Wiedzy o Grójcu i Regionie
GRÓJBÓJ ‘2018, którego tema-
tem był „11 Listopada 1918 r. w
Grójeckiem”. Gośćmi honorowy-
mi turnieju byli: Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Grójec Jacek Stolar-
ski oraz jego zastępca Karol Bie-
drzycki.
C
elem tegorocznego
Grójboju było m.in.
upamiętnienie 100.
rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. W
turnieju udział wzięły 32 dwu-
osobowe drużyny z Grójca, gmi-
ny Grójec oraz innych szkół z tere-
nu powiatu grójeckiego. Do fina-
łu zakwalifikowało się 8 drużyn ze
szkół podstawowych i 6 drużyn
z gimnazjów. Pierwsze miejsce w
kategorii szkoły podstawowe za-
jęli uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Gabrie-
la Narutowicza w Grójcu - Tymo-
teusz Jóźwik i Michał Komorow-
ski. Natomiast w kategorii gimna-
zja zwyciężyli uczniowie Zespołu
Szkół im. Polskich Patriotów – Pu-
blicznego Gimnazjum w Drwale-
wie - Zuzanna Hrab i Martyna Pło-
dzik. Pełną listę laureatów można
znaleźć na stronie UGiM Grójec:
grojecmiasto.pl.
Wszystkim nagrodzonym gratu-
lujemy!
PodczasŚwiętaKwitnącychJabłoni,wdniach18–20maja, gminęGrójec
odwiedzili delegaci zmiastpartnerskichSpišskáNováVes: PeterPetko–
dyrektor lasówwmieścieSpišskáNováVes,Michal Komara–komendant
StrażyMiejskiej,MichalDemečko - radnymiastaorazprzedstawiciele
miastaGorki: Sergey IvanovichPrudnikov–zastępcamera,HulyMikhail,
NataliaKarneyeva i Andrei Kavaleu.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook