Życie Grójca wydanie Nr 7/19 - page 1

MIASTO I GMINA
NOWYSZEFPOLICJI
Podinsp.WojciechBednarski
szefemKomendyPowiatowej
PolicjiwGrójcu-s.12
NASZE SPRAWY
WKOLEJCEDO
ZAMROŻENIACEN
Zdezorientowanisadownicyw
kolejcepodsiedzibąRejonu
Energetycznego-
s.11
HISTORIA
AK"GŁUSZEC"
IPOWSTANIE
JakabyłarolaAK"Głuszec"w
powstaniu?-
s.5
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 7 (118) 21 sierpnia 2019
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
BIBLIOTEKA
PODSUMOWANIE
PROJEKTU"WYSPA"
DoGrójcaprzybyłarodzina
Łopacińskich, podróżników
i autorówprojektu
"Szkołyświata" -
s.13
1 sierpnia 1944 - Grójec pamiętał
W 75. rocznicę wybuchu PowstaniaWarszawskiego władze
i mieszkańcy Grójca oddali hołd wszystkim uczestnikom
powstańczego zrywu. W asyścieWojska Polskiego,
kombatantów, przedstawicieli Sejmu RP, duchowieństwa,
harcerzy i pocztów sztandarowych licznie zebrani Grójczanie
uczestniczyli w uroczystej, polowej mszy świętej. Wystawiony
został posterunek honorowy przed pomnikiem ofiar okupacji
niemieckiej 1939-45. Punktualnie o godzinie 17 nad Grójcem
zawyły syreny, roztrąbiły się klaksony samochodów. Ludzie
zatrzymali się w bezruchu.
S
zanowni Mieszkań-
cy Gminy i Mia-
sta Grójec, obecny
rok jest szczegól-
nie ważny, gdyż właśnie
mija 600 lat od wyniesie-
nia Grójca do rangi mia-
sta. W 1419 roku na zam-
ku w Czersku Książę Ja-
nusz I Starszy spisał sto-
sowny akt nadania praw
miejskich Grójcowi. Od
tego momentu miejsco-
wość stała się miastem
książęcym, wzrósł jej pre-
stiż, natomiast mieszkań-
cy mogli się cieszyć licz-
nymi przywilejami, które
zapewniały im rozwój. W
związku z tak ważnym Ju-
bileuszem, mam szczegól-
ny honor zaprosić Pań-
stwa na cykl wydarzeń
kulturalno-sportowo-pa-
triotycznych,
przygoto-
wanych dla uczczenia tej
istotnej daty. Zachęcam
wszystkich Mieszkańców
do czynnego udziału w
przygotowanych uroczy-
stościach. Ich harmono-
gram znajduje się zarów-
no na stronie Urzędu Gmi-
ny, Grójeckiego Ośrodka
Kultury, na plakatach, jak
i w obecnym wydaniu "Ży-
cia Grójca."
Chciałbym, aby Obchody
Jubileuszowe skłoniły nas
wszystkich do zadumy nad
dziejami naszej miejsco-
wości. Ponieważ, od kie-
dy Grójec stał się miastem
królewskim, rozpoczęła
się jego niezwykle barw-
na, ale i trudna historia.
Z jednej strony położenie
u zbiegu ważnych szlaków
komunikacyjnych napę-
dzało jego rozwój, z dru-
600-lecie nadania prawmiejskich
S
woje przemówienie wy-
głosił Burmistrz Gminy
i Miasta Grójec Dariusz
Gwiazda, który wspominał
o bohaterach z Grójca walczących
w Powstaniu. – Oddajemy hołd
wszystkim poległym w Powstaniu
Warszawskim. Możemy tylko za-
stanawiać się, co czuli, zostawiając
swoje rodziny oraz bliskich, aby ru-
szyć do walki z agresorem. Wubie-
głym roku upamiętniliśmy naszego
druha Ludwika Michalskiego, któ-
ry był komendantem pododdziału
w batalionie “Zośka” i przeżył Po-
wstanie Warszawskie, ale niestety
nie mógł cieszyć się życiemw wol-
nym Grójcu i nigdy tu już nie po-
wrócił. Był wspaniałym człowie-
kiem, nauczycielem i żołnierzem.
Kolejna postać godna przypomnie-
nia to Tadeusz Olszewski. Przed-
wojenny burmistrz miasta również
walczył w Powstaniu, lecz los oka-
zał się dla niego bardziej okrutny.
Dokończenie na s. 8
fot. Karolina Pawlicka
giej strony tak trudne mo-
menty jak potop szwedz-
ki, walki powstańcze, czy
naloty Luftwaffe powodo-
wały, że miasto przecho-
dziło swe wzloty i upad-
ki. Już od czasów królo-
wej Bony rozpoczęła się
historia grójeckich jabłek,
a współcześnie nasze mia-
sto jest nieformalną stoli-
cą sadownictwa polskie-
go. Dzisiejszy Grójec to
miejsce, z którego może-
my być dumni – przybywa
nowych mieszkańców, po-
wstają nowe osiedla, dro-
gi, firmy.
Historia naszego miasta
to również wielcy ludzie,
którzy swoimi czynami na
stałe zapisali się na kar-
tach historii miasta. Piotr
Skarga, Jan Jagmin Sa-
dowski, Leonard Pękal-
ski czy Tadeusz Olszew-
ski to postacie, które nie-
wątpliwie ubarwiły dzie-
je Grójca. Z okazji Jubi-
leuszu 600-lecia zostanie
wmurowana tablica upa-
miętniająca przedwojen-
nego burmistrza – Tade-
usza Olszewskiego – pa-
trioty, działacza społecz-
nego, organizatora, boha-
tera. Powstanie także wy-
stawa plenerowa ukazu-
jąca historię miasta, któ-
ra zagości na Placu Wol-
ności, będzie nagrany na
płytę Polonez Grójec-
ki – utwór napisany wie-
le lat temu, żeby sławić
Ziemię Grójecką, zostanie
wydany kalendarz, w któ-
rym stare spotka się z no-
wym, będzie także wydana
książka ukazująca dzieje
miasta.
W związku z Jubileuszem
600-lecia został przygoto-
wany cykl wydarzeń, któ-
re, mam nadzieję, zinte-
grują Mieszkańców i spra-
wią, że wszyscy odczujemy
wartość słów A. Lincolna
„To piękne, gdy człowiek
może być dumny ze swo-
jego miasta, ale jeszcze
piękniej, gdy miasto może
być dumne z niego."
Zachęcam Państwa do za-
poznania się z harmono-
gramem uroczystości i
do aktywnego udziału w
przygotowanych wydarze-
niach.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Gwiazda
Burmistrz Gminy i Miasta
Grójec
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook