Życie Grójca wydanie Nr 06/2018 - page 1

NASZE SPRAWY
PAŃSTWOMABYĆ
UBOGIE
Kowalzawinił,cyganapowiesi-
li,czyliobniżkiuposażeń-
s.12
MIASTO I GMINA
ABSOLUTORIUM
DLABURMISTRZA
Radamiejskajednogłośnie
udzieliłaabsolutoriumJackowi
Stolarskiemu
-
s.3
HISTORIA
GENIALNYSZPIEG
Fascynującahistoriappłk.Jana
Kowalewskiego,patrona
1.ORel-
s.10
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 6 (105) 28 czerwca 2018
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI
OŚRODEK KULTURY
KONWENT
GEEKEXPANSION
Wsierpniuodbędziesiętrze-
ci konwentgierplanszowych
i komputerowych
- s.9
O
komunikacji publicz-
nej w naszym regionie,
za którą odpowiedzial-
ny jest grójecki PKS,
pasażerowie wyrażają się jedno-
znacznie: jest coraz gorzej. Świad-
czą o tym nie tylko ukazujące się
ogłoszenia. Wystarczy „zaliczyć”
choć jeden kurs, aby przekonać
się, że w „temacie” transportu po-
zostaliśmy w epoce kamienia łu-
panego – jak obrazowo określają
to podróżni.
Straty są...
Czy fatalna opinia o grójeckim
przewoźniku oznacza, że jeste-
śmy w przeddzień ogłoszenia
upadłości przedsiębiorstwa? Pre-
zes PKS Grójec Wiesław Cele-
jewski mówi, że informacje o
bankructwie firmy nie tylko są
mocno przesadzone, ale nie ma-
ją żadnego odzwierciedlenia w
faktach. Straty wprawdzie są – od
dwóch lat PKS nie wychodzi „na
swoje”. Nie są to jednak kwoty,
które powalałyby na łopatki prze-
woźnika z wieloletnim doświad-
czeniem, potencjałem i mająt-
kiem. W ubiegłym roku do zrów-
noważenia bilansu brakowało
niewiele ponad 400 tys. zł.
–Dotychczas udawało się wyrów-
nywać straty z przewozów pasa-
żerskich (40 proc.) naszą dzia-
łalnością uboczną, czyli wynaj-
mem autokarów, obsługą serwi-
sową, działalnością stacji benzy-
nowej, turystyki, itp. Od dwóch
lat straty z tras komunikacyjnych
są, niestety, już zbyt duże. Dlate-
go podjęliśmy decyzję o równo-
ważeniu bilansu ograniczaniem
kursów, a mówiąc wprost – likwi-
dowaniu tras nierentownych, na
których brakuje pasażerów – wy-
jaśnia prezes.
Wina systemu?
Wiesław Celejewski twierdzi po
prostu, że to wina systemu. Za ko-
munikację pasażerską w regionie
odpowiedzialne powinny być sa-
morządy. Dzisiaj mamy tak, że
wpływy z przewozu ludzi nie po-
krywają kosztów z tym związa-
nych. Stąd ograniczenia, próba wy-
eliminowania tras, które przynoszą
straty. To z kolei wywołuje nieza-
dowolenie społeczne. I koło się za-
myka. Jest to zjawisko powszech-
ne, dostrzeżone już dawno. Po-
wstała nawet ustawa, która mówi
wyraźnie, że za komunikację pu-
bliczną powinny odpowiadać sa-
morządy.
Okazuje się, że doszło już do spo-
tkania samorządowców z przedsta-
wicielami PKS. Prezes Celejew-
ski przedstawił na nim model dzia-
łalności komunikacji pasażerskiej.
Jego zdaniem organizacja takich
OGŁOSZENIE: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu informuje PT. Podróżnych,
że od dnia 01.06.2018 r. zostaje wprowadzony nowy układ komunikacyjny. Z uwagi na niską frekwencję
pasażerów i brak kierowców odwołuje się kursy...
Pociężkimrokupracyponad5
milionówpolskichuczniówmoże
zacząć sięcieszyć zasłużonym
odpoczynkiemwakacyjnym.
Wostatni piątek (22czerwca)
odebrałocenzurki i bardziej (lub
mniej) zadowoleni pożegnali się
zeszkolnymimurami.Tegoroczna
przerwa letniapotrawawyjątkowo
długo, boaż73dni.
T
ak długie wakacje są do-
skonałą okazją, by zapla-
nować wspólny wypad z
rodziną lub przyjaciółmi.
Udać się wwymarzoną podróż życia
lub zwiedzić kawałek świata. Także
dla tych, którzy zostają w mieście,
Rozpoczęły się wakacje
– precz z nudą...
lub akurat po prostu tylko na chwi-
lę w domu, atrakcji też nie powinno
zabraknąć.
Jak co roku, w przygotowaniach
wakacyjnych atrakcji główny cię-
żar spoczywa na barkach Grójec-
kiego Ośrodka Kultury, Grójeckiego
Ośrodka Sportu i Miejsko-Gminnej
Biblioteki w Grójcu. W programie
przewidzianych jest mnóstwo atrak-
cji i rozrywek, skierowanych głów-
nie do najmłodszych. Oferta jest jed-
nak na tyle bogata, że każdy wypo-
czywający od szkolnego trudu uczeń,
powinien znaleźć coś dla siebie.
Nawszystkozabraknieczasu
W części sportowej, dla aktyw-
nych i przepełnionych energią za-
planowane są warsztaty doskonalą-
ce umiejętność pływania, które od-
przewozów należy do władz samo-
rządowych zarówno na szczeblu
gminy, jak i powiatu, a nawet woje-
wództwa. One wspólnie powinny,
w drodze przetargu, wybrać opera-
tora, czyli firmy transportowe, któ-
re by ten ruch obsługiwały. W gmi-
nach około warszawskich taki mo-
del już funkcjonuje. U nas, niestety,
są z tym problemy.
Przekonać samorządowców
Jak zwykle, gdy nie wiadomo, o
co chodzi, chodzi o pieniądze.
– Tu musi być wola polityczna.
Bo rzeczywiście gminy musiały-
by wyłożyć określoną kwotę pie-
niędzy na operatora. Ja mogę jedy-
nie stwierdzić, że utrzymując dalej
dotychczasowy system przewo-
zów, działałbym na szkodę przed-
siębiorstwa. Negocjacje z samo-
rządowcami idą w dobrym kierun-
ku.
Dokończenie na s. 6
bywać się będą na naszym basenie
(klasy I-III).
Dokończenie na s. 7
PKS
na wstecznym biegu
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook