czwartek, 09 lipiec 2020
Konsultacje w sprawie planu zagospodarowania gminy

23 maja o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, odbędą się konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy, a dokładnie 18 sołectw. Głos w tej sprawie zabrał zastępca burmistrza, Jarosław Rupiewicz. 

Przypomnijmy, że próby wdrożenia planu trwają już od niespełna 10 lat. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  to  dokument,  określający sposób użytkowania  przestrzeni, bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania.

Dzięki temu mieszkańcy mogliby uniknąć w przyszłości uciążliwych inwestycji takich jak np. linie wysokiego napięcia, tymczasowe składowanie odpadów, produkcję żelatyny itp.

-Temat przystąpienia do planu zagospodarowania dla 18 sołectw w cz. północnej został rozpoczęty. 23 maja rozpoczynamy pierwsze konsultacje społeczne. Jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Proces został uruchomiony w urzędzie i prace nad nim trwają. Prace trwają i zapewniam, że nie będzie to wyglądało tak jak przez ostatnie 10 lat. Podpisaliśmy umowę z firmą consultingową, która będzie nas wspierać w tych działaniach. My także jesteśmy zobowiązani do zachowania terminów, wynikających z tej umowy. Udało się pozyskać dotację, a pierwszym krokiem będą rozmowy z mieszkańcami sołectw objętych tymże planem. Postaramy się go wyłożyć mieszkańcom, żeby mogli nanosić uwagi i poprawki. - komentuje z-ca burmistrza. 

Podczas spotkania Stowarzyszenia Czysta Gmina w sali katechetycznej w Głuchowie, jeden z mieszkańców  dopytywał:
 
Dlaczego ten plan nie obejmuje jednej wsi? Nie byłoby szybciej i łatwiej?

-Czy byłoby szybciej to jest mi trudno  odpowiedzieć. Do tej pory było to 18 sołectw i podejrzewam, że było to robione to w ten sposób, żeby ograniczyć koszty. Jestem tego zdania, że na jedną wieś rzeczywiście byłoby to łatwiejsze przedsięwzięcie. Przynajmniej na razie robimy to na 18 wsi. Jeżeli będą duże problemy i wiele uwag pomyślimy o tym, żeby podzielić prace nad planem zagospodarowania etapami.- wytłumaczył.
 
W 2017 roku urbanista, Dariusz Iwańczyk tłumaczył, że plan uzyskał większość z wymaganych uzgodnień, a jedynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia projektu w wersji przedstawionej przez ówczesnego burmistrza, Jacka Stolarskiego. Zwrócił także uwagę na przepis art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi:  jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2)  wykupienia nieruchomości lub jej części.
 
Poniżej treść maila z odpowiedzią w 2017 roku : 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest dla 18 miejscowości w północnej części gminy. Projekt planu uzyskał większość wymaganych uzgodnień. Jedynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia projektu w wersji przedstawionej przez Burmistrza.
Niezależnie od uzgodnień przeznaczenie pod zainwestowanie gruntów leśnych wymaga zgody marszałka województwa a gruntów rolnych II i III klasy zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne 40 % wnioskowanej powierzchni głównie pod drogi. Mimo dwukrotnego odwołania Burmistrza od decyzji Marszałka decyzja została utrzymana w mocy i stała się ostateczna. (Procedura uzyskania zgody leśnej trwała od 9 czerwca 2014r do 30 czerwca 2016r.). Uchwałą z listopada 2016r. Rada Miejska zmieniła uchwałę intencyjną w sprawie planu w wyniku czego część terenów wyłączono z opracowania. Obecnie trwa opracowanie projektu planu w nowych granicach. Po uzyskaniu brakujących uzgodnień projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu.
W ustaleniach planu dla poszczególnych terenów można wprowadzić zakazy sytuowania określonych inwestycji, jednak należy liczyć się z konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przepisów art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2)  wykupienia nieruchomości lub jej części).
 
 
Zaproszenie na konsultacje społeczne 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na  otwarte spotkanie konsultacyjne  dotyczące  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego   dla obszaru następujących miejscowości:  Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole,  Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek .
Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  to  dokument,  określający sposób użytkowania  przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania.  Zależy  nam, aby  przy  planowaniu wyznaczyć  najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami   właścicieli  działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony  środowiska sposoby  użytkowania   tych terenów w  przyszłości.
W  związku  z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na  spotkanie, które odbędzie  się dnia 23 maja 2019 r. ( czwartek ) o godz . 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec przy ulicy Józefa Piłsudskiego 
 
fot. facebook/UGiM