wtorek, 26 styczeń 2021
Tarcza 2: Zmiany w ulgach podatkowych dla przedsiębiorców

W najbliższym czasie przewidywane są istotne zmiany ustawowe, które ułatwią procedurę występowania z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenia postępowań podatkowych w tym zakresie, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną firm związaną z pandemią koronawirusa.

Ulgi oraz udogodnienia dla przedsiębiorców wynikają ze zmian ustawy z dnia 2 marca 2020 r. mówiącej o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.), tzw. Tarczy Antykryzysowej 2. 

Obecnie Ordynacja podatkowa w art. 67a § 1 stanowi, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Urząd Gminy i Miasta Grójec, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis [pomoc społeczna wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej red.] – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady pomocy społecznej i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że ten rodzaj pomocy wymagał bardzo dużej ilości skomplikowanych załączników, a taka forma wsparcia przez organy udzielające pomocy (UGiM) nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro, badanej w okresie kolejnych trzech lat podatkowych.

Nowelizacja wprowadza zmianę na podstawie której wsparcie na ten cel zostaje zwiększone do maksymalnej kwoty 800 tys. euro.

– Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro, a procedura jej udzielania będzie znacznie mniej skomplikowana, niż udzielenie pomocy de minimis.

Podstawowym przepisem na podstawie którego organ podatkowy (Burmistrz) może udzielić pomocy publicznej pozostaje nadal zacytowany wyżej art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej.

O pomoc w tej formie i na wskazany wyżej cel, czyli zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,będzie można wnioskować od dnia wejścia w życie ustawy umownie nazywanej "TARCZĄ 2", co powinno nastąpić pod koniec przyszłego tygodnia. Oczywiście nadal będzie można występować o udzielenie pomocy publicznej de minimis na dotychczasowych zasadach. Te dwa rodzaje pomocy będą funkcjonowały niezależnie od siebie.

- W związku z powyższym apeluję do Przedsiębiorców i proszę o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się Państwa firma i ewentualne wstrzymanie się ze składaniem wniosków o zastosowanie ulg do czasu wejścia w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. "TARCZY 2". Ze swej strony obiecuję, że niezwłocznie po wejściu w życie przedmiotowej ustawy opublikuję na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/zakładkaPodatki, szczegółowe zasady i zakres udzielania ulg wraz ze wzorem wniosku i załączników w tej sprawie. Obecnie dostępny jest wzór wniosku i załączników w sprawie pomocy publicznej de minimis.-  czytamy na profilu Facebook, burmistrza Dariusza Gwiazdy. 

Info, Urząd Gminy i Miasta Grójec