piątek, 03 luty 2023
Weterani i rezerwiści w majowych uroczystościach

Maj jest bardzo ważnym miesiącem w kalendarzu wydarzeń historycznych dla świata, Europy oraz Polski. Cykl obchodzonych uroczystości rozpoczyna się 1 maja – Światowego Święta Ludzi Pracy a dla Polaków dodatkowo dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja jest Świętem  Flagi Narodowej. To również dzień Polonii za granicą, dzień zatknięcia polskiej flagi na gruzach Berlina przez żołnierzy 1 Armii WP. 3 maja to święto konstytucji uchwalonej 03.05. 1791r. i dzień  8 maja – zakończenie II wojny światowej w Europie.

Członkowie naszego Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów  Wojska Polskiego licznie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, JW. 3411, powiatowe SLD, a uroczystości zakończenia II wojny światowej w Europie organizowaliśmy wspólnie ze szkołą podstawową w Częstoniewie.

Uroczystości „Święta Pracy” organizowane były przez Powiatowy Zarząd SLD i Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Uroczystości odbywały się pod pomnikiem na Placu Wolości w Grójcu. Prowadzący je Przewodniczący Powiatowej SLD  Andrzej Wenda, naświetlił rys historyczny powstania tego święta oraz odniósł się do ważnych wydarzeń historycznych obchodzonych w tym miesiącu, a także do czekających nas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na zakończenie uroczystości złożone zostały wiązanki i zapalony znicz od władz samorządowych powiatu, gmin organizacji paramilitarnych i organizatora uroczystości.


2 maja uczestniczyliśmy w organizowanych pod pomnikiem na Placu Wolności przez Starostę Powiatu, Burmistrza i Dowódcę JW. 3411 obchodach Flagi Narodowej. O godzinie 12.00 wciągnięta została na maszt flaga i odegrano hymn państwowy. W uroczystościach tych udział brali: Starosta Powiatu  Krzysztof Ambroziak, Wice Starosta  Jolanta Sitarek, Burmistrz UGiM Grójec Dariusz Gwiazda, Wice Burmistrz UGiM Grójec  Jarosław Rupiewicz, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec  Karol Biedrzycki, Dowódca JW. 3411 płk Andrzej Kozera, Dowódca 61 Bataliony Piechoty Lekkiej WOT ppłk Janusz Ostrowski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacje paramilitarne, harcerze i licznie przybyli mieszkańcy Grójca.


3 maja o godz. 12.30 w kościele pw. Św. Mikołaja została odprawiona w intencji Ojczyzny Msza Święta Celebrowana przez Księdza Dziekana Kanonika Zbigniewa Sucheckiego w której homilię głosił proboszcz parafii pw. Miłosierdzia  Bożego Mirosław Lewaszkiewicz. Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe: POG ZW i R WP, Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu, Starostwa Powiatowego  i szkół. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli: Starosta Powiatu  Krzysztof Ambroziak, Wice Starosta Jolanta Sitarek, Burmistrz UGiM Grójec Dariusz Gwiazda, Wice Burmistrz UGiM Grójec Jarosław Rupiewicz, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec Karol Biedrzycki, Dowódca JW. 3411 płk Andrzej Kozera, Dowódca 61 Bataliony Piechoty Lekkiej WOT ppłk Janusz Ostrowski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji samorządowych i członkowie organizacji paramilitarnych.


8 maja pod pomnikiem "Pamięci ofiar hitleryzmu zamordowanych w tym lesie w latach 1939-45 W XXX rocznicę zwycięstwa” w miejscowości Częstoniew, Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP i PSP Częstoniew zorganizowały uroczystości upamiętniające 74 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.30 wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem hymnu narodowego, po czym Prezes POG ZWiR WP ppłk. /s/ Stanisław GLIŃSKI powitał przybyłych na tą uroczystość:

1. v-ce Starostę Powiatu Grójec  Jolantę SITAREK;
2. v-ce Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosława RUPIEWICZA;
3. Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Karola BIEDRZYCKIEGO;
4. Byłego dowódcę JW. 2962 i JW. 3411- płk /s/. Mirosława SOBIESIAKA;
5. Przewodniczącego Powiatowej SLD –  Andrzeja WENDĘ;
6. Księdza dziekana Dekanatu Grójec Kanonika Zbigniewa SUCHECKIEGO;
7. Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Pawła KALINOWSKIEGO;
8. Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Bogusława SIKORSKIEGO;
9. Sołtysa sołectwa Częstoniew Pana Sławomira WALCZAKA;
10. Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. w st. spocz. Kazimierza
KURACH;
11. Wiceprezesa Stowarzyszenia Tradycji LWP im gen Zyg. Berlinga w Grójcu –
Ppłk /s/ Leszka URBANOWICZA;
12. Poczty sztandarowe:
- Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP
w składzie:
d-ca pocztu – ppłk /r/ Ireneusz ŁUKASIEWICZ
sztandarowy - st. sierż. /s/ Leszek DOLINA
asystujący - mł. chor. /s/ Jerzy KASICA
- Stowarzyszenia Tradycji LWP im gen Zyg. Berlinga w Grójcu;
- Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu, gdzie obsadę pocztu sztandarowego
stanowili uczniowie ZSP w Grójcu;
- szkoły podstawowej Nr 1 i 2 w Grójcu
13. Dyrektorów, nauczycieli i dzieci PSP Nr.1 i 2 z Grójca oraz PSP z Budziszynka.
14. Szczególnie serdecznie powitał dyrekcję, nauczycieli i uczniów PSP Częstoniew sprawujących opiekę nad tym pomnikiem oraz członków Powiatowego Oddziału
Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP);
15. Wszystkich uczestników uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej w Europie.

Rys historyczny rozpoczęcia, przebiegu walk w wojnie obronnej września 1939, udziału wojsk regularnych żołnierza polskiego na wszystkich frontach II wojny światowej i walk partyzanckich zakończonych podpisaniem aktu kapitulacji w dniu 08.05.1945r. przedstawił Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński.
W swoim wystąpieniu odniósł się również do strat poniesionych przez ludność powiatu grójeckiego apelując jednocześnie do zgromadzonych o dbałość o to, aby pamięć o tych którzy oddali życie w walce z niemieckim okupantem, nie zaginęła w sporze o zasługi żołnierzy na froncie wschodnim i zachodnim oraz poszczególnych ugrupowań partyzanckich w czasie II wojny światowej.
V-ce Starosta Powiatu Pani Jolanta Sitarek w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie sojuszy międzynarodowych pozwalających na utrzymanie pokoju w Świecie i Europie.
Dzieci i młodzież szkolna powinna czuć się szczęśliwa, że może spokojnie zdobywać wiedzę i korzystać z osiągnięć naukowych ukierunkowanych na poprawę bytu materialnego społeczeństw.
Po wystąpieniach dziekan Dekanatu Grójec ksiądz Kanonik Zbigniew SUCHECKI odmówił razem z uczestnikami uroczystości, modlitwę za poległych w walce oraz za ofiary II wojny światowej a następnie delegacje władz Powiatu Grójec, Gminy i Miasta Grójec, Sołectwa wsi Częstoniew, organizacji paramilitarnych, szkół podstawowych z Grójca, PSP Częstoniew i Budziszynka oraz indywidualni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem.
Symboliczny znicz imieniu organizatorów zapalili: Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka i Prezes POG ZWiR WP ppłk. /s/ Stanisław GLIŃSKI. Znicz zapaliła również delegacja Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu.
Po części oficjalnej uroczystości pod pomnikiem, zaproszono wszystkich uczestników do PSP w Częstoniewie na pokaz programu artystycznego dzieci tej szkoły oraz na skromny poczęstunek.

ppłk /s/ Stanisław GLIŃSKI

Anonymous
Co to jest żołnierz Polski, ja myślę że to jest potomek Stalina i Hitlera.... despota