Życie Grójca wydanie Nr 10/19 - page 1

NASZE SPRAWY
TRASAMARZEŃ
Najnowszedoniesienia
obudowiegrójeckiego
odcinkatrasyS7-s.12
SPORT
REKORDOWA
"DYCHA"
700uczestnikówwzięłoudział
wtegorocznej"Grójeckiej
Dysze"-
s.15
POLITYKA
ANATOMIAPORAŻKI
DlaczegoPiStakwysoko
wygrywazKO
wpowieciegrójeckim?-
s.11
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 9 (120) 21 października 2019
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
HISTORIA
ZASŁUŻONY
DLANIEPODLEGŁEJ
HistoriaJana
Czekanowskiego, synaZiemi
Grójeckiej, uczestnikkonfe-
rencjiwersalskiej -
s.8
Śmieci drożeją
RadaMiejskawGrójcu po długiej
dyskusji podjęławponiedziałek,
7 października uchwałę,
określającąwysokość opłat za
odbiór odpadówkomunalnych na
2020 rok.
P
rzypomnijmy, iż dotych-
czas kwestią gospodarki
odpadami na terenie Grój-
ca zajmował się Międzyg-
minny Związek „Natura”, zrzesza-
jący samorządy z terenu powia-
tu grójeckiego oraz gminę Prom-
na (powiat białobrzeski). Organizo-
wał on przetargi i obsługiwał płat-
ności. Pod koniec ubiegłego roku
podniesiono opłaty, co wywołało
wzburzenie wśród mieszkańców.
W styczniu Rada Miejska zagło-
sowała za opuszczeniem Związku.
Taka decyzja oznacza, iż od 2020
roku za odbiór śmieci od mieszkań-
ców w całości odpowiadać będzie
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu.
Mieszany systemopłat
W połowie września otwarto ofer-
ty w przetargu na odbiór odpadów.
Nie został on jeszcze rozstrzygnię-
ty, ale wiadomo, że oferty, któ-
re wpłynęły przekraczają zakłada-
ną przez gminę kwotę 9,5 mln zł.
Opiewają one odpowiednio na 11,2
mln zł (PreZero Service Wschód,
dawny Toensmeier) oraz 13,6 mln
zł (Jarper).
Władze gminy postanowiły zmo-
dyfikować system opłat. W Natu-
rze obowiązuje opłata od osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość.
W projekcie uchwały zapropono-
wano system mieszany. W przy-
padku nieruchomości zabudowa-
nych budynkami wielorodzinnymi
opłata będzie wyliczana na podsta-
wie ilości zużytej wody. W pozo-
stałych nieruchomościach (domach
jednorodzinnych) opłata nadal bę-
dzie liczona od liczby mieszkań-
ców. Powyższa metoda jest najbar-
dziej sprawiedliwa w stosunku do
mieszkańców. Do tej pory w wie-
lu przypadkach deklarowana ilość
mieszkańców posesji, według któ-
rej dotychczas liczona była opłata
za gospodarowanie odpadami, by-
ła zaniżana, osoby wynajmujące
mieszkania nie zgłaszały rzeczywi-
stej ilości osób, na co wskazywa-
ło rzeczywiste zużycie wody. Me-
toda określenia opłaty na podsta-
wie zużycia wody pozwala ogra-
niczyć opisane powyżej negatyw-
ne zjawisko, gdyż każda zamiesz-
kująca nieruchomość osoba (i oso-
ba tam przebywająca) generuje zu-
życie wody niezależnie, czy zosta-
ła przez właściciela nieruchomości
zgłoszona jako wytwórca odpadów
czy też obowiązek ten nie został
dopełniony – wskazano w uzasad-
nieniu uchwały.
Dokończenie na s. 6
Wybory w Grójeckiem: PiS gromi rywali
Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych i będzie mieć
samodzielną większość w Sejmie. Gdyby jednak o wynikach decydowali tylko
mieszkańcy powiatu grójeckiego, zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego
byłoby jeszcze okazalsze.
P
onad połowa mieszkań-
ców powiatu grójeckie-
go, która wybrała się na
wybory zagłosowała na
PiS. Na drugim miejscu na gró-
jecczyźnie znalazł się PSL z po-
parciem na poziomie 21,03%, zaś
na trzecim – Koalicja Obywatel-
ska z rezultatem 12,16%. Tuż za
podium uplasowała się Lewica
(8,35%), a za nią – Konfederacja
(6,52%). Dwie formacje, Bezpar-
tyjni Samorządowcy i Skuteczni
Piotra Liroya Marca, nie przekro-
czyły nawet progu 1%.
Prawo i Sprawiedliwość okaza-
ło się najlepsze także w gminie
Grójec, gdzie uzyskało niemal
40% głosów. Grójczanie dość
chętnie głosowali także na PSL
(20,16%), PO (19,50%) i Lewi-
cę (12,74%). Na znaczące popar-
cie w naszym mieście może li-
czyć też Konfederacja, którą na
kartach skreśliło 6,02% miesz-
kańców.
Hegemon Suski
Indywidualnie na Ziemi Grójec-
kiej bezkonkurencyjny był lider
listy PiS, Marek Suski. Tylko w
powiecie grójeckim zebrał 13,6
tys. głosów, a w sumie 69 tys. Ta-
ki rezultat oczywiście pozwolił
mu na bezproblemowe sięgnięcie
po poselski mandat.
W ławach sejmowych zasiądzie
także najgroźniejszy rywal Su-
skiego na Ziemi Grójeckiej, Mi-
rosław Maliszewski z PSL-u.
Przy jego nazwisku krzyżyk po-
stawiło 12,7 tys. osób, czego aż
8,1 tys. to mieszkańcy naszego
powiatu.
Niezłe wyniki na grójecczyź-
nie osiągnęli też Joanna Klu-
zik-Rostkowska z Koalicji Oby-
watelskiej (3,7 tys. głosów)
oraz kolejni reprezentanci Pi-
S-u: Dariusz Bąk (2,7 tys.), Ra-
dosław Fogiel (1,8 tys.) czy Ma-
riusz Dziuba (1,7 tys. głosów).
Na uwagę zasługuje również re-
zultat tutejszego lidera Konfede-
racji, Marka Szewczyka, który
może się pochwalić 1452 głosa-
mi mieszkańców powiatu grójec-
kiego. Był lepszy np. od „dwój-
ki” PiS-u, Anny Kwiecień, choć
to ona – głównie dzięki dużemu
poparciu w innych powiatach –
zdobyła mandat, co nie udało się
Szewczykowi.
W okręgu wyborczym nr 17, w
skład którego wchodzi m. in.
powiat grójecki, aż 6 z 9 man-
datów zgarnęło Prawo i Spra-
wiedliwość. Z ramienia tej par-
tii w Sejmie będą nas reprezen-
tować: Dariusz Bąk, Radosław
Fogiel, Agnieszka Górska, An-
drzej Kosztowniak, Anna Kwie-
cień i Marek Suski. Po dwa man-
daty sięgnęła Koalicja Obywatel-
ska. Przypadły one Joannie Klu-
zik-Rostkowskiej oraz Konrado-
wi Frysztakowi. Jak wspomnie-
liśmy, zwycięzcą tych wyborów
jest także Mirosław Maliszewski.
Przegrani
Ktoś musi przegrać, aby wygrać
mógł ktoś – brzmi stare powie-
dzonko. Wśród tych, dla których
13 października nie był dniem
zwycięstwa, znalazła się m. in.
Ewa Białecka z PiS-u. 48-let-
nia radna sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego może mówić
o pechu, bo do wygranej zabra-
kło jej ledwie 224 głosów. Du-
żo dalej niż Białecka od posel-
skiego mandatu znaleźli się po-
słowie mijającej kadencji Sejmu,
Anna Białkowska i Leszek Rusz-
czyk (oboje startowali z list Ko-
alicji Obywatelskiej). Do wspo-
mnianego Konrada Frysztaka za-
brakło im 5 tys. głosów.
Dokończenie na s. 11
Posłowie PiS, od lewej: Anna Kwiecien , Dariusz Bąk i Marek Suski.
fot. facebook.com/pis.radom/
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook