Życie Grójca wydanie Nr 05/19 - page 1

NASZE SPRAWY
RAPORTOSTANIE
GMINY
Czymjesttendokumentico
onwpraktyceoznacza?-
s.11
SPORT
MAZOWSZEWALCZY
MazowszeGrójecwygrywa
meczzameczem,alewciąż
jestdalekoodmiejsca
premiowanegobarażami-
s.15
HISTORIA
OZATRACONEJMISJI
"KWITNĄCEJ"
Czy"Kwitnąca"niepowinna
promowaćsadownictwa?-
s.5
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 5 (116) 28 maja 2019
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI OŚRODEK
KULTURY
WYSTAWA
ART/X/TOYAMA
WGrójcuodbył sięwernisaż
wystawy japońskich
artystów
- s.9
K
witnąca Jabłoń rozpoczę-
ła się już na początku ty-
godnia od imprez towa-
rzyszących. W Grójeckim
Ośrodku Kultury odbywały się kon-
certy muzyczne. W poniedziałek 13
maja wystąpił kwartet Jerzego Więc-
kowskiego z muzyką jazz Nat King
Cole'a, który przeniósł publiczność w
swingujące lata 50. Muzycy zagra-
li znane utwory takie jak: When I fall
in Love, Blue moon czy Mona Lisa.
Wtorek należał do męskiego duetu
trąbkowego: JarosławaWójcika (wie-
loletni trębaczOrkiestryWojskowejw
Siedlcach, aranżer, pedagog, popula-
ryzator wiedzy o muzyce, współpra-
cownik Działu Edukacji Filharmonii
Narodowej w Warszawie) i Jarosła-
Ponad połowa mieszkańców
powiatu grójeckiego, którzy
udali się na wybory do
Europarlamentu, poparło Prawo
i Sprawiedliwość.
N
a PiS zagłosowało
56,49% mieszkańców
naszego
powiatu.
Na drugim miejscu
znalazła się Koalicja Europejska
z poparciem na poziomie 28,88%.
Trzecie miejsce w okolicy zajęła
Konfederacja KORWiN Braun
Liroy Narodowcy z wynikiem
4,76%/.
PiS triumfowało we wszystkich
gminach powiatu grójeckiego.
Procentowo największe poparcie
partia Jarosław Kaczyńskiego
uzyskała w Goszczynie (73,38%).
W gminie Grójec PiS osiągnęło
wynik 43,26%, niecałe 3% więcej
niż Koalicja Europejska.
Indywidualnie najwięcej głosów
zdobył Zbigniew Kuźmiuk z
PiS. "X' przy jego nazwisku
postawiło 8391 mieszkańców
naszego
powiatu.
Niewiele
mniej, 8018, otrzymał Adam
wa Praszczałka (dyrygent, kompozy-
tor, instrumentalista, pedagog, popu-
laryzator wiedzy o muzyce). W pro-
gramie koncertu znalazły się standar-
dy jazzowe, przeboje polskiej muzyki
filmowej i najsłynniejsze utwory mu-
zyki klasycznej. Warto nadmienić, że
Praszczałek z prowadzonymi przez
siebie młodzieżowymi orkiestrami
występował w Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie, Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku, Filharmonii Czę-
stochowskiej oraz w siedzibie Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach, a Wój-
cik od wielu lat występuję w ośrod-
kach na terenie całej Polski z autorski-
mi koncertami, na których prezentuje
najsłynniejsze utwory literatury trąb-
kowej. W środę scena należała do ak-
torówz grójeckiej grupy teatralnejTR.
Artyści w towarzystwie solistówChó-
ru Miasta Grójec zaśpiewali piosen-
ki ze spektaklu „Na pierwszy znak”.
Czwartek był dniemdobrego humoru,
o który zadbał kabaret Paranienormal-
ni. Aktorzy wystąpili w nowym skła-
dzie (bez popularnej „Mariolki”) i z
nowym programem rozrywkowym.
Wypełniona po brzegi sala widowi-
skowa Grójeckiego Ośrodka Kultury
pękała ze śmiechu przez praktycznie
cały czas trwania spektaklu. Paranie-
normalni odrobili lekcje ze znajomo-
ści gminy Grójec i bawili publikę ske-
czami,wplatającwnienazwyokolicz-
nych wsi oraz nieco uszczypliwie ko-
mentując stary grójecki amfiteatr.
Piątek17maja
Finał obchodów Święta Kwitnących
Jabłoni został zaplanowany na 17 i 18
maja. Piątkowy wieczór poświęcono
głównie artystom muzyki disco po-
lo. Zanim na scenie pojawili się mu-
zycy, głos zabrał burmistrz Dariusza
Gwiazdy. Następnym punktem pro-
gramu były koncerty grójeckich ka-
peli Hamak Band i SektorA, które od
lat goszczących na scenie "Kwitną-
cych Jabłoni."
Zanim zapadł zmrok, publiczność
zgromadziła się licznie pod sceną, a
pierwszą z wieczornych gwiazd mu-
zyki disco polo był Dziku, młody ar-
tysta, który od lat realizuje się z po-
wodzeniem na scenie, czego dowo-
demsąwystępywprogramachDisco
Star, Polo TV, Vox FM i Disco Polo
lajf. Jego dorobek muzyczny to kil-
ka własnych kompozycji i teledyski.
Najpopularniejsze z nich to „Chcę
cofnąć czas”, „Lubię Cię” i „Gdy ca-
łujeMnie”.
Dokończenie na s. 6
W Grójeckiem triumfuje PiS
Bielan (PiS).Wysokie poparcie
na Grójecczyźnie otrzymał tez
Jarosław Kalinowski (KE) – 5261
głosów.
Kuźmiuk, Bielan i Kalinowski
będą reprezentować nasz okręg
wyborczy, składający się z 33
powiatów i miast na prawach
powiatu,
w
Parlamencie
Europejskim.
W skali całego kraju najlepszy
rezultat osiągnęło Prawo i
Sprawiedliwość (ponad 45%
wszystkich głosów). Za sporą
stratą do PiS na drugim miejscu
uplasowała
się
Koalicja
Europejska (38%). Trzecią lokatę
zajęła Wiosna Roberta Biedronia
(6%).
Pozostałe
formacje
polityczne nie przekroczyły progu
wyborczego.
Dominik Górecki
60. ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI
Dwie sceny, różne gatunki muzyczne i masa dodatkowych atrakcji to pierwsze co przychodzi na wspomnienie tegorocznych
obchodów Święta Kwitnących Jabłoni. 17 i 18 maja całe miasto celebrowało okrągłą rocznicę popularnej lokalnej imprezy,
która zapoczątkowała 600-lecie nadania prawmiejskich miasta.
Tak się bawi Grójec!!!
Dwiesceny, różnegatunkimuzyczneimasadodatkowychatrakcji topierwszeco
przychodzinawspomnienietegorocznychobchodówŚwiętaKwitnącychJabłoni.
17i18majacałemiastocelebrowałookrągłąrocznicępopularnej lokalnej imprezy,
którazapoczątkowałaobchody600-lecianadaniaGrójcowiprawmiejskich.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook