Życie Grójca wydanie Nr 0818 - page 1

HISTORIA
DWOREKWNOWEJWSI
Niszczejącydworekbyłby
idealnymmiejscenamuzeum
sadownictwa-
s.10
MIASTO I GMINA
POLIKLINIKASIĘ
PRZENOSI
Czwartepiętrogrójeckiego
szpitalazostałojuż
wyremontowane
-
s.4
NASZE SPRAWY
SADOWNICZY
REKORD
Czy urodzajjabłekpogrążysa-
downików?-
s.5
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 8 (107) 27 września 2018
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI
OŚRODEK KULTURY
RODZINNAPASJA
Łączą ichwięzykrwi i pasja
domalowania. 19paździer-
nikaodbędziesięwystawa
ichprac
- s.11
Jacy radni, taka będzie
nasza mała Ojczyzna...
G
łówna batalia samorzą-
dowa w naszym regio-
nie rozegra się oczy-
wiście w Grójcu, gdzie
o fotel burmistrza miasta i gmi-
ny ubiega się czworo kandydatów.
Trzech z nich znanych jest miesz-
kańcom dość dobrze. Natomiast
kandydatura jedynej w tym gronie
kobiety rodziła liczne zapytania. Z
jej CV wynika jednak, że jest grój-
czanką...
Kto burmistrzemGrójca?
Kandydują na funkcję burmistrza
gminy i miasta Grójec:
Anna Sotek - ma 41 lat, reprezen-
tuje Prawo i Sprawiedliwość. Pra-
cowała wcześniej między innymi
w Kancelarii prezydenta RP An-
drzeja Dudy, obecnie zatrudniona
jest w PZU Nieruchomości. Z wy-
kształcenia ekonomistka. Do tej po-
ry nie pełniła żadnych funkcji w sa-
morządach.
Jacek Stolarski - obecny burmistrz
Grójca. Jest gospodarzem miasta i
gminy od czterech kadencji. Bez-
partyjny.
Dariusz Gwiazda – przede wszyst-
kim harcerz, wiceprzewodniczący
obecnej rady miejskiej Grójca.
Artur Banasiewicz dwukrotnie w
latach (2010 i 2014) bezskutecznie
ubiegał się o mandat burmistrza.
Był radnymmiejskim. Ekspert przy
Regionalnym Programie Operacyj-
nymMazowsza.
Do rady powiatu
W Grójeckim w walce o manda-
ty radnych powiatowych zmierzą
się kandydaci zgrupowani na sze-
ściu listach: Powiat Samorządowy,
Prawo i Sprawiedliwość, Powiat
Sprawny i Przyjazny, Wolni i Soli-
darni, SLDLewica Razem orazAk-
tywni dla Powiatu.
Ciekawostką jest to, że obecny sta-
rosta Marek Ścisłowski zamierza
ponownie ubiegać się o fotel bur-
mistrza Mogielnicy (w poprzednich
przegrał z Sławomirem Chmielew-
skim). A jak wiadomo – nowe prze-
pisy nie pozwalają już startować
do dwóch samorzadów jednocze-
śnie (jezeli gmina to nie starostwo).
Z innych ciekawostek warto chyba
wspomnieć, że dotychczasowy rad-
ny PiS i członek zarządu powiatu
Paweł Siennicki wystartuje tym ra-
zem z listy Powiat Sprawny i Przy-
jazny (związanej z PSL).
Pojawiła się też nowa lista – sa-
morządowa, na której znaleźli się,
m.in. Grzegorz Rejer (dyr. GOK),
byli wieloletni wójtowie gmin Chy-
nów Grzegorz Górski i Jasieńca
Marek Pietrzak oraz jeden z najbar-
dziej aktywnych członków obec-
nej opozycji w radzie powiatu - Ja-
nusz Karbowiak. Na funkcję radne-
go z list Wolni i Solidarni wystar-
tuje także były wicestarosta Maciej
Dobrzyński.
Dokończenie na s. 12
Przed nami wybory (21 października)... Chyba
nie ma tak gorącego i nerwowego zarazem czasu
w życiu politycznym, jak najbliższe kilka tygodni
- podejmiemy decyzję, kto przez najbliższe 5 lat
będzie gospodarzem naszych małych Ojczyzn.
Rozmowa z Jackiem Stolarskim, kandydatem na burmistrza Grójca z list Komitetu
Rozwój i Gospodarność
Jest Pan burmistrzem Grójca
nieprzerwanie od 2002 roku.
Zdecydował się Pan kandydo-
wać. Dlaczego wyborcy mie-
liby na Pana znowu zagłoso-
wać?
Po pierwsze mam bardzo duże
doświadczenie i wiedzę dzięki
wieloletniej pracy w samorzą-
dzie. Moja aktywność na tym
polu to nie tylko praca na sta-
nowisku burmistrza, ale w ad-
ministracji samorządowej w
ogóle oraz w radzie miejskiej.
Mam wiele nowych, ciekawych
i śmiałych pomysłów i chciał-
bym je wprowadzić w życie w
przyszłej kadencji z pożytkiem
dla mieszkańców. Szereg in-
westycji jest w trakcie realiza-
cji, inne rozpoczynają się w tej
chwili - budowa mieszkań ko-
munalnych, budowa sali sporto-
wej, remont stadionu przy La-
skowej. Gwarantuję uczciwe
i racjonalne wydawanie środ-
ków gminnych. Wreszcie, co
ważne, otwartość na ludzi. Wy-
rozkwita i rozwija się, nie tyl-
ko dzięki pracy burmistrza, ale
przede wszystkim dzięki stara-
Kwitnący Grójec
niom mieszkańców. To są do-
bre dni dla Grójca i chciałbym
je kontynuować. Mam jeszcze
dużo pomysłów, dużo zapału,
atrakcyjny program wyborczy.
Proszę o poparcie, bo Grójec to
dobre miejsce i chcę by był nim
dalej.
Stoi Pan na czele Komitetu
Rozwój i Gospodarność. Czy
mógłby Pan nam przedsta-
wić kandydatów na radnych?
Czy są wśród nich jakieś nowe
osoby, jak wygląda parytet i
jak chciałby Pan zachęcić do
głosowania na swoich kolegów
i koleżanki?
Przede wszystkim na dwóch
„jedynkach” są kandydatki, a
parytet jest powyżej wymaga-
nego. Na listach mamy kilka
osób, które są doświadczonymi
radnymi, ale jest też dużo ludzi
nowych, młodych. Mamy bar-
dzo ambitny program wybor-
czy.
Dokończenie na s. 2
MATERIAŁ SPONSOROWANY
daje mi się, że mieszkańcy po-
winni zauważyć, że żyjemy w
zupełnie innym mieście, które
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook