Życie Grójca wydanie Nr 07/2018 - page 1

NASZE SPRAWY
POLSKAWYSYCHA
Wwynikususzy wnaszym
krajuucierpiało2,3mln
hektarówupraw-
s.12
MIASTO I GMINA
100-LECIEZHP
Od6do9wrześniaw naszym
mieścieodbędziesięzlothar-
cerzyzokazji100-lecia Hufca
ZHPGrójec
-
s.4
HISTORIA
WOJENNYDRAMAT
Trojeczłonkówrodziny
Kwapiszówzamordowanych
przezNiemców
-
s.6
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 7 (104) 30 sierpnia 2018
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI
OŚRODEK KULTURY
WYSTAWAPRAC
MONIKIFELIKSIAK
21wrześniawGOK
odbędziesięwernisażprac
debiutującejmalarki
- s.9
J
ak obyczaj nakazuje, naj-
pierw się przedstawiliśmy:
kogo „winić” za ukazujące
się teksty, ich poprawność ję-
zykową, układ graficzny, pomysły
akcji. Na scenie redakcję reprezen-
towali: redaktor naczelny – Grze-
gorz Rejer, człowiek od wszystkie-
go (autor, prowadzący numer, adiu-
stator tekstów i odpowiedzialny za
ich układ w gazecie), czyli Leszek
Świder i Dominik Górecki, który z
nami współpracuje od wielu wy-
dań, ale ostatnio – oprócz pisania
tekstów – zajął się również kom-
puterowym składem czasopisma.
Wymienić też trzeba naszych hi-
storyków, bez których Życie było-
by znacznie uboższe – Remigiusza
Matyjasa i Artura Szlisa (eduka-
cja pod kontrolą). Nie zapomina-
my także o dobrym duszku GOK
i gazety, Ilonie Feliksiak, która na
10-lecie „przysporzyła krajowi no-
wą obywatelkę” i przebywa aktu-
alnie na urlopie macierzyńskim.
Współpracujemy
Jeszcze raz dziękujemy miesz-
kańcom miasta i gminy za współ-
pracę w tworzeniu pisma, a tak-
że współtworzącym je: Annie Da-
rii Merskiej (spojrzenie artystycz-
ne), Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Wacława Skarbi-
mira Laskowskiego, Grójeckiemu
Ośrodkowi Sportu, Sanepidowi i
mistrzowi od szachów Adamowi
Lasocie. Dziękujemy!
Dokończenie na s. 4
Może trochę wyprzedziliśmy czas, ale chcieliśmy wykorzystać ostatnie (chyba)
tchnienie lata i podziękować za to, że byliście z nami, wspieraliście nas, a
czasem dopingowaliście przez te 10 lat. Tak, tak, w grudniu 2008 r. ukazał
się pierwszy egzemplarz Życia Grójca. Jak najlepiej uczcić taki jubileusz?
Oczywiście zabawą przy dobrej muzyce. Na śródmiejskim rynku było więc w
niedzielne popołudnie 26 sierpnia Grójeckie Granie, czyli święto naszej gazety.
Po raz trzeci Grójec tłumnie
nawiedzili (24-26.08) fani
planszówek imiłośnicy fantastyki.
Gdyby jeszczepogodadopisała...
Ten rok był bardzo obfity, jeśli chodzi
o eventy związane z grami i science-
fiction. W styczniu ruszyła Pracow-
niaOrange, z laptopami, urządzeniem
wielofunkcyjnym, rzutnikiem i ekra-
nemprojekcyjnym, konsolą i goglami
VR. Dzięki wsparciu młodych wo-
lontariuszy oraz sympatyków Klubu
GROFAN, w krótkim czasie rozbu-
dowaliśmy zaplecze sprzętowe o ko-
lejne konsole, grywideo oraz zestawy
Konwent Geek Expansion
W świecie gier i fantastyki
edukacyjne z elektroniki i robotyki.
Strzał w„10”
Konwent gier wydawał się ideal-
ną okazją, by je wypróbować. To był
strzał w dziesiątkę! Ruszyliśmy 24
sierpnia. Pierwszy dzień, czyli piątek,
standardowo dopiero pod wieczór za-
czął ożywać, a impreza rozpoczęła się
oddużego turniejukomputerowegow
Pracowni. 16 graczy (8 drużyn) wal-
czyłomiędzy sobą wpopularniej grze
wideo League of Legends, której roz-
grywki stały się standardem każdego
konwentu gier.
Dokończenie na s. 9
Ta niedziela
była nasza
DZIĘKUJEMY, ŻEOD
10LAT
JESTEŚCIE ZNAMI
!
Aż trudnow to uwierzyć. Już od
10 lat jesteśmy obecni na lokal-
nymrynkuwydawniczym–moż-
na stwierdzić, że doczekaliśmy się
małego jubileuszu. Oddaliśmyw
tymczasie do rąk naszych Czytel-
nikówponad 100 numerówŻy-
ciaGrójca. Pisaliśmy przy setnym i
można te słowa powtórzyć...
Zaczynaliśmy nietypowo – jako
biuletyn gminny, ale bardzo szyb-
ko (już przy drugimnumerze)
okazało się, żemieszkańcy Grójca
potrzebują odważnegomiesięcz-
nika opiniotwórczego.
Dokończenie na s. 4
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook