Życie Grójca wydanie Nr 0818 - page 1

SPORT
100KMNA100-LECIE
Wielkiepatriotycznepływanie
na100-lecieodzyskaniaprzez
Polskęniepodległości-
s.8
MIASTO I GMINA
INWESTYCJEW
CZTEROLECIU
Podsumowanienajważniej-
szychinwestycjidokonanych
wlatach2015-2018
-
s.4-5
BIBLIOTEKA
SPOTKANIEZ
KATARZYNĄBONDĄ
Grójeckąbibliotekęodwiedziła
pisarkaKatarzynaBonda-
s.7
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 10 (109) 31 października 2018
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI
OŚRODEK KULTURY
SZTUKAMŁODYCH
Przeglądpracmłodychtwór-
cówuczęszczającychdo
szkół z terenupowiatugró-
jeckiego i nietylko
s.8
Układanka polityczna
Czy może być wydarzenie bardziej
pasjonujące dla mieszkańców mia-
sta i gminy? Przedwyborcze sondaże
nie dawały Stolarskiemu większych
szans. Tymczasem okazało się, że
spośród czterech kandydatówuzyskał
największe poparcie. Przyznać jednak
wypada, że w wyborczej konstelacji
błysnął także Gwiazda. Najwcześniej
rozpoczął kampanię i dotarł do finało-
wego starcia.
Podchody
I od razu rozpoczęły się, nomen
omen, podchody... W I turze wybo-
rów Gwiazda przegrał ze Stolarskim
63 głosami. Zapewne obaj liczą teraz
na wsparcie tych mieszkańców, któ-
rzy popierali dotychczas Annę Sotek
i Artura Banasiewicza. Gdybyśmy
chcieli przytoczyć wszystkie plot-
ki, jakie docierają do naszej redak-
cji, urząd miasta i gminy oraz zależ-
ne agendy miałyby po kilka osób ob-
sady na każdym stanowisku pracy, a
w przypadku zwycięstwa Gwiazdy,
kilku zastępców burmistrza miało-
by jeszcze swoich zastępców. Ale nie
ma się czym przejmować – tak jest
zawsze, gdy „każdy głos jest na wagę
złota (wprzenośni)”.
Nie odkryjemywięcAmeryki, jeżeli z
docierających do nas informacji przy-
toczymy tylko dwie. Ponieważ wie-
my, że wynikami wyborów w Grój-
cu bardzo zainteresowany jest jeden
z ministrów, posłów na dodatek, po
prostu niemożliwe jest, aby jego ugru-
powanie nie negocjowało z Dariu-
szem Gwiazdą. Jeszcze mniej praw-
dopodobne wydawało się do minio-
nego piątku (26.10), aby do Gwiazdy
nie zapukał Artur Banasiewicz, któ-
ry od ośmiu lat uczestniczy w walce
o fotel burmistrza Grójca. Jednak je-
go oświadczenie o poparciuw II turze
urzędującego burmistrza Stolarskiego
diametralnie zmieniło optykę...
Gwiazda natomiast zaprzecza wszel-
kim konszachtom, choć może nie tak
zdecydowanie – mając na uwadze to,
że przez całą swoją zawodową karierę
związany był z harcerstwem. A prze-
cież słowo harcerza...
Dokończenie na s. 3
W Grójcu mamy tzw. retardację (łac., retardatio, opóźnienie), w literaturze jej zastosowanie
zwiększa napięcie u czytelnika poprzez opóźnienie bądź zatrzymanie akcji... W naszym
przypadku chodzi oczywiście o wybór burmistrza miasta i gminy. W szrankach pozostali
dotychczasowy włodarz Jacek Stolarski i harcmistrz Dariusz Gwiazda. Rozstrzygnięcie
nastąpi 4 listopada.
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Grójec!
Z
PanemBurmistrzemJac-
kiemStolarskimznamsię
osobiście od ponad dwu-
dziestu lat. Obserwuję gowdzia-
łaniu na rzecz Gminy Grójec, wi-
dzę jego poświęcenie i zaangażo-
waniewpracę dlamista i gminy.
Podziwiamdoświadczenie i wie-
dzę na temat samorządności, ła-
twość z jaką rozmawia zmiesz-
kańcami oraz słowność i uczci-
wość. Przez ostatnie 15 lat Gmi-
na Grójec zmieniła się niesamo-
wicie i wszyscymamymożliwość
cieszyć się z tych zmian. Ogrom-
naw tymzasługa Pana Jacka Sto-
larskiego.
Wsytuacjach, kiedy kierowany
przezemnie Związek Sadowni-
kówRP potrzebował wsparcia, za-
wszemógł liczyć na jego pomoc.
Jestemprzekonany, że jegowy-
bór na kolejną kadencję to dla
Grójca najlepsze rozwiązanie.To
merytoryczny, otwarty na rozmo-
wę, pomocny i doświadczony sa-
morządowiec. Po prostumądry i
dobry gospodarz.
Oddaję swój głos na Jacka
Stolarskiego.
MirosławMaliszewski
SzanowniMieszkańcy
Gminy iMiastaGrójec!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za każdy oddany namnie
głoswpierwszej turze i zaufanie, jakimmnie Państwo obda-
rzyliście!
Mój KomitetWyborczy „Rozwój i Gospodarność” osiągnął
najlepszy zewszystkichwynik i razemz sojuszniczymi ko-
mitetami gwarantuje stabilnąwiększość i efektywne zarzą-
dzanieGminą.Albowiemto rada podejmuje uchwaływe
wszystkichważnych sprawach, a konflikt na linii większość
wradzie – burmistrz, paraliżuje jej działania. To jeszcze jeden
powód, by poprzećmniewdrugiej turzewyborów.
Myślę jednak, że tym, co przemawia zamną najbardziej, jestmojewieloletnie doświadcze-
nie i wiedza o funkcjonowaniu samorządu. BurmistrzGminyGrójec zarządzamajątkiem110
milionówzłotych rocznie. Trzeba być do tego przygotowanymmerytorycznie imieć odpo-
wiedniąwiedzę, doświadczenie oraz osiągnięcia.
Nie jestemzwiązany z żadną partią polityczną i nie reprezentuję żadnych interesówpartyj-
nych. Jestemnatomiast wkażdej chwili dostępny i otwarty na rozmowę z każdymmieszkań-
cem.
Proszę o udział wgłosowaniu i oddanie namnie swojego głosu 4 listopada.
Obiecuję, że zaufania nie zawiodę!
zwyrazami szacunku JacekStolarski
Sfinansowano ze środków KWW Rozwój i Gospodarność
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook