Życie Grójca wydanie Nr 04/2018 - page 1

SPORT
KOLARZEWGRÓJCU
Wnaszymmieścieiokolicach
odbyłsiępierwszyzkolarskich
wyścigówzcykluŻTC-
s.15
MIASTO I GMINA
MORAWIECKI
WGRÓJCU
OdGrójcapremierrozpoczął
swojepolitycznetournee
poPolsce
-
s.4
NASZE SPRAWY
MAJOWEŚWIĘTA
Dlaczegowmajumamy
kumulacjęświątecznychdni?
-
s.10
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK XI Nr 4 (103) 26 kwietnia 2018
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI
OŚRODEK KULTURY
WSZYSTKO,CZEGO
DZIŚCHCĘ...
SławekDrygalski rozmawiaz
piosenkarką i aktorką Izabelą
Trojanowską
- s.11
Jabłonie, kwitnące jabłonie...
Ś
więto kwitnących ja-
błoni sięga do sadow-
niczych tradycji ziemi
grójeckiej. Jest jedną
z najstarszych imprez na połu-
dniowym Mazowszu. Przypo-
mnę, że po raz pierwszy zosta-
ło zorganizowane w roku 1959
w Potyczy koło Warki. Począt-
kowo odbywało się w trzech
miastach powiatu grójeckie-
go: Warce, Grójcu i Mogiel-
nicy. W ostatnich trzech deka-
dach święto jest organizowa-
ne w Grójcu, przez burmistrza
gminy i miasta i Grójecki Ośro-
dek Kultury.
Początek dała królowa Bona
Początek rozwoju sadownic-
twa w regionie grójeckim przy-
pada na okres panowania kró-
lowej Bony. W 1545 roku na-
była ona duże połacie ziemi w
okolicy Grójca. Powstało wie-
le sadów dworskich, dużo wię-
cej niż w innych regionach.
Spore zasługi dla popularyza-
cji sadownictwa w naszym re-
jonie ponieśli duchowni, którzy
zajmowali się uprawą jabło-
ni i uczyli innych. Tu powstała
pierwsza przechowalnia owo-
ców dająca możliwości sprze-
daży jabłka zimą. Po drugiej
wojnie światowej nastąpił dy-
namiczny rozwój sadownictwa.
Wkrótce dołączyliśmy do świa-
towych potęg w produkcji ja-
błek. Sady jabłoniowe stały się
charakterystycznym elementem
grójeckiego krajobrazu. Cią-
gną się wokół Grójca, Mogiel-
nicy, Warki, Goszczyna, Błędo-
wa, Belska Dużego, Chynowa,
Jasieńca, Tarczyna i Pniew. Od
kilku lat nasz region jest naj-
większym producentem jabłek,
nie tylko w Polsce. Tworzymy
największy sad w Europie.
W biało-różowych barwach
Jest wiele powodów dla któ-
rych warto odwiedzić ziemię
grójecką w maju. To najpięk-
niejszy czas dla tej ziemi. Sady
zaczynają kwitnąć i stroją się w
biało-różowe barwy. Wygląda-
ją jak w obłokach, pełne tajem-
niczego uroku. Trzeba koniecz-
nie zobaczyć ten niepowtarzal-
ny pejzaż doskonale ułożony z
kwiatów jabłoni.
Dokończenie na s. 4
Zapraszamy wszystkich do Grójca na Święto
Kwitnących Jabłoni. Każdego roku już od 59 lat nasz
region świętuje w ten piękny, magiczny czas. W tym
roku bawimy się 19 i 20 maja. Impreza odbędzie na
rynku miejskim i placu targowym.
WGrójeckimOśrodku Kultury
23 i 24 kwietnia odbył się VI
Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Szkolnych im. Wojciecha
Siemiona.
P
ierwszy Festiwal Teatrów
Szkolnych im. Wojcie-
cha Siemiona odbył się
w 2013 roku, wcześniej
przez kilka lat funkcjonował pod
nazwą Powiatowego Festiwalu
Teatrów Szkolnych. W tym roku
wystartowało 20 grup teatralnych
z 22 zgłoszonych z całego kraju,
w dwóch kategoriach wiekowych:
teatry dziecięce i teatry młodzie-
żowe.
Komisja w składzie: Barbara Sie-
mion przewodnicząca – wdo-
wa po patronie festiwalu, Joan-
na Kacperska – aktorka, Józef
Pless – poeta, pisarz, Hubert Zi-
moląg – aktor, reżyser, Anna Mi-
zińska i Magdalena Chabros z
Mazowieckiego Instytutu Kultu-
ry oraz Grzegorz Rejer – dyrektor
GOK, w pierwszy dzień festiwalu
przyznała w kategorii teatry dzie-
cięce nagrody: Grand Prix dla te-
atru „A CO!” z Troszyna za spek-
takl „Pani lampa”; I miejsce „Te-
atr Chachahihihehe” z Piaseczna
za spektakl „Mój azyl”; II miej-
sce „Teatr Wyobraźni” z Sycyny
za spektakl „Kraina Śpiochów”;
III miejsce „Teatrzyk Nieduży”
z Warki za spektakl „Torba”; wy-
różnienie – „Teatr Promyki Dzie-
VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Szkolnych
Wojciech Siemion byłby dumny
siątki” z Ostrołęki za spektakl
„Promykowe opowieści” oraz
„Teatr Kota Cynamona” z Choty-
ni za spektakl „Bazyliszek”.
Dokończenie na s. 9.
Sławomir - jedna z gwiazd ŚKJ (fot. materiały prasowe)
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook