Życie Grójca wydanie Nr 01/2018 - page 1

SPORT
NA GRANICY
KAUKAZU
Publikujemy bezpośred-
nią relację ze zdobywa-
nia szczytu Elbrus przez
mieszkańca Grójca
- s. 15
MIASTO I GMINA
TSW–SADOWNICTWO
OD A DO Z
RelacjazTargówSadownictwa
iWarzywnictwa(TSW),które
odbyłysięwNadarzynie
-
s.3
NASZE SPRAWY
FINAŁWOŚP
GrójeckisztabWielkiej
OrkiestryŚwiątecznejPomocy
zebrał ponad63tys.zł-
s.12
M I E S I Ę C Z N I K
K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N Y
ROK X Nr 1 (100) 26 stycznia 2018
|
nakład 10.000 egz.
|
publikacja bezpłatna
W NUMERZE
GRÓJECKI
OŚRODEK KULTURY
PRACOWNIAORANGE
OTWARTA
WGOKmożna jużkorzystać
znowoczesnej pracowni
- s.9
Dziękujemy, że od 100 wydań jesteście z nami!
Aż trudnow to uwierzyć.
Po dziewięciu latach obecności
na lokalnym rynkuwydawniczym
doczekaliśmy sięmałego
jubileuszu –właśnie oddajemy
do rąk naszych Czytelników100.
numer Życia Grójca.
Z
aczynaliśmy nietypowo –
jako biuletyn gminny, ale
bardzo szybko (już przy
drugim numerze) okaza-
ło się, że mieszkańcy Grójca po-
trzebują odważnego miesięcznika
opiniotwórczego, a nie typowego
na naszym terenie folderu dla ko-
munikatów z urzędów gminnych.
Zastąpiliśmy je (komunikaty) roz-
szerzoną informacją, wywiadami
z ciekawymi ludźmi, felietonami,
analizami i publicystyką. Może-
my z dumą stwierdzić, że pod tym
względem nadal nie mamy konku-
rencji. Stopniowo zdobywaliśmy
zaufanie. Dzisiaj mamy już du-
żą rzeszę wiernych Czytelników i
fanów w mediach społecznościo-
wych. W międzyczasie bowiem
rozwinęliśmy również internetowe
wydanie gazety.
To właśnie Wam, nasi drodzy Czy-
telnicy, należą się podziękowania
Lady Pank i Pectus gwiazdami
Święta Kwitnących Jabłoni
za te 100 numerów. Dzięki Wam
istniejemy, rozwijamy się i wciąż
jesteśmy gotowi do twórczej pra-
cy, by sprostać Waszym oczekiwa-
niom i potrzebom. To wielokrotnie
od Was dostajemy sygnały o spra-
wach nurtujących mieszkańców,
którymi warto zainteresować wła-
dze miasta i nie tylko. Dzięki na-
szym interwencyjnym materiałom
udało się wiele problemów rozwią-
zać, ale wiemy, że to kropla w mo-
rzu potrzeb. Świadomość jednak,
że stanowimy w naszej Małej Oj-
czyźnie coraz bardziej akceptowa-
ną czwartą władzę, pozwala nam
dalej działać z korzyścią dla Grój-
ca i jego mieszkańców.
Na jubileuszowe wydanie przygo-
towaliśmy błyskawiczny konkurs.
Wystarczy wejść na nasz profil na
Facebooku i jeśli jeszcze nie jeste-
ście naszymi fanami, polubić go, a
następnie odpowiedzieć na pytanie
- dlaczego warto czytać miesięcz-
nik „Życie Grójca”? Odpowiedź
należy wpisać pod postem konkur-
sowym. Spośród wszystkich za-
mieszczonych do 15 lutego wpi-
sów wybierzemy najbardziej ory-
ginalne, najciekawsze, które nagro-
dzimy.
Redakcja
Już styczeń nowego,
2018 roku, czas płynie
nieubłaganie. Dopiero
co pracowaliśmy nad
programemnaszego
corocznego święta
kwitnących jabłoni,
a tu już wszystko ustalone
- w tym roku ŚKJ odbędzie
się 19 i 20 maja. I już można
zapraszać wszystkich
mieszkańców na to
wyjątkowe święto.
Odbywać się będzie
w ramach obchodów rocznicy
100- lecia niepodległości
Polski. Programmusi
więc być wyjątkowy i taki
przygotowaliśmy: znakomite
zespoły, dużo niespodzianek
i atrakcji. Od 14 maja, przez
cały tydzień aż do festynu
w sobotę 19 maja
odbywać się będą imprezy
towarzyszące: koncerty,
wystawy, spotkania.
D
wudniowy festyn de-
dykowany wszystkim
sadownikom rozpo-
czynamy w sobotę, 19
maja na Placu Targowym przy
ul. Kobylińskiej koncertem o
godz. 16.00 ”Sady w Obłokach”.
Wystąpią grupy i artyści lokal-
ni oraz gwiazdy: Izabella Troja-
nowska z zespołem, Sławomir z
kapelą „Trzymajmy się Zapały”
oraz zespół Pectus.
Izabela Trojanowska - aktor-
ka i piosenkarka. Pierwszy suk-
ces odniosła na Festiwalu Pie-
śni Sakralnej Sacrosong w Cho-
rzowie. W 1972 r. została laure-
atką nagrody za debiut na festi-
walu w Opolu. W 1980 r. nawią-
zała współpracę z Budką Sufle-
ra. Lider zespołu Romuald Lip-
ko zaczął dla niej komponować
piosenki do tekstów Andrze-
ja Mogielnickiego, które sta-
ły się przebojami: „Tyle samo
prawd ile kłamstw”, „Wszyst-
ko czego dziś chcę”. Oba utwo-
ry wydano na singlach, wraz z
utworami: „Komu więcej, komu
mniej” oraz „Tydzień łez”. W
1981 r. nagrała z Tadeuszem Na-
lepą płytę „Pożegnalny cyrk”,
zawierającą utwory krytykujące
stan wojenny. Cenzura nie dopu-
ściła do wydania albumu. W la-
tach osiemdziesiątych Iza osią-
gnęła największe sukcesy. Wy-
grała nieomalże wszystkie plebi-
scyty popularności. Nakłady jej
płyt rozchodziły się błyskawicz-
nie, piosenki okupowały czoło-
we miejsca list przebojów. Sale
na koncertach były wypełnione
do ostatniego miejsca. W 1990 r.
wystąpiła jako gwiazda na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Pio-
senki w Sopocie.
Dokończenie na s. 3
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook